Home / management_2018

management_2018

สำนักวิชาการจัดการ แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ในคราวประชุมสำนักวิชาการจัดการประจำเดือนเมษายน 256 …

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสังสรรค์ศิษย์

              & …

Read More »

สำเร็จลุล่วง! แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ ตอบโจทย์ลูกหลานและผู้ปกครอง

         สำนักวิชาการจัดก …

Read More »

รางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 2561

เจ๋ง…!!! นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มวล.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่ระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง   …

Read More »

ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ปร …

Read More »

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพด้านการจัดการธุรกิจบริการ สำนักวิชาการจัดการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภ …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม แล-เพลินการจัดการ

 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด …

Read More »

ภูมิใจ…อาจารย์สำนักวิชาการจัดการคว้า 4 รางวัลเชิดชูเกียรติ

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ 3 ท่านได้รับรางวัลโล่เชิ …

Read More »