Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิจัย-บริการวิชาการ-สัมมนา

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรบ …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการจัดงาน WIL National Conference #2 และ SAMUI MODEL SHARING DAY

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดม …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ในคราวประชุมสำนักวิชาการจัดการประจำเดือนเมษายน 256 …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มวล.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่ระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง   …

Read More »

ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ปร …

Read More »