สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

คณะกรรมการสำนักวิชา

Miss Kanyarat Thongrak

นางสาว กรรณยารัตน์ ทองรักษ์

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

075 672 202

E – mail: kanyarat.tg@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต/สาขาที่จบ/รัฐศาสตร์/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments