สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

กรรมการ

รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

กรรมการ

อาจารย์ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

กรรมการ

อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

กรรมการ

อาจารย์สุพิชา วิไลศรี

กรรมการ

อาจารย์หลง กิม

กรรมการ

นางกุญชญา เลขาทิพย์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกรรณยารัตน์ทองรักษ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวติยาพร ชูช่วย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวหัสยา ตะเหยง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธนกฤต มะโนสาร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณภัทรธิดา มีเดชา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Facebook Comments