สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

คณะกรรมการสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA

ประธาน

รองศาสตราจารย์.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม

Associate Professor
Dr. Laksanara Khwanchum

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม

Associate Professor
Dr. Onanong Cheablam, FHEA

กรรมการ

อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

Mr. Pavit Tansakul, FHEA

กรรมการ

อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA

กรรมการ

อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

Mr. Songpan Janthong

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA

เลขา

นางกุณชญา เลขาทิพย์

Mrs. Kunchaya Lekathip

ผู้ช่วยเลขานุการ

Facebook Comments