สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

คณะกรรมการสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

Associate Professor
Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, SFHEA
ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม

Associate Professor Dr. Onanong Cheablam, FHEA

กรรมการ

อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

Mr. Pavit Tansakul, FHEA

กรรมการ

อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA
กรรมการ

อาจารย์ ลอง คิม

Mr. Long Kim
กรรมการ

อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA
เลขา

นางสาว กรรณยารัตน์ ทองรักษ์

Miss Kanyarat Thongrak
ผู้ช่วยเลขานุการ

Facebook Comments