สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

คณะกรรมการสำนักวิชา

Assistant Professor Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

ตําแหน่ง กรรมการ

075 672 251 - 075 672 202

E – mail: Kpimlapa@Wu.Ac.Th

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Management Studies in Tourism/ University of Exeter, UK

วท.ม. อุทยานและนันทนาการ/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. วนศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Facebook Comments