สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

คณะกรรมการสำนักวิชา

Associate Professor Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, SFHEA

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ตําแหน่ง ประธาน

075 672 292

E – mail: psiwarit@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Management Studies), University of Exeter, UK

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บธ.ม. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Facebook Comments