สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

คณะกรรมการสำนักวิชา

Associate Professor Dr. Onanong Cheablam, FHEA

รองศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม

ตําแหน่ง กรรมการ

075 672 288 - 075 672 202

E – mail: conanong@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Natural Resources Management, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วท.ม. อุทยานและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Facebook Comments