สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ผู้บริหารสำนักวิชา

Miss Thanapa Chouykaew, FHEA

อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

075 672 217 - 075 672 202

E – mail: thanapa.ch@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

วท.ม การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Facebook Comments