สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

สำนักวิชาการจัดการจัด

ทำแผนกำกับดูแลนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

มีการกำหนดขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาภายในกรอบเวลา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือนักศึกษาในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนักเรียนจากระบบของศูนย์บริการการศึกษาเป็นหลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าของตนเอง ผลการเรียนและภาระทางวิชาการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่หลักในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้ในทุกภาคการศึกษา การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียนและภาระการศึกษา

1) ให้คำแนะนำในการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน มีหน่วยกิต และรายวิชาตามแผนการศึกษา
(ช่วงลงทะเบียนล่วงหน้า / เพิ่มการถอนตัว / สัปดาห์แรกของภาคเรียน)
2) ติดตามการสอบ เก็บคะแนนนักศึกษาระหว่างภาคเรียน และให้คำแนะนำวิธีเรียนและทักษะการเรียน
(สัปดาห์ที่ 4/6 หรือ 8 ของภาคเรียน)
3) การให้คำปรึกษาหากนักศึกษาจำเป็นต้องถอนรายวิชา ตามเวลาที่กำหนด (สัปดาห์ที่ 10 ของภาคเรียน)
4) การตรวจผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาร่วมกับนักศึกษา เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป (สัปดาห์แรกของภาคเรียน) โรงเรียนมีการทบทวนระบบให้คำปรึกษานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เผยนักเรียนที่มี GPAx ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 110 คน เมื่อต้นปีการศึกษา 2562 และมีมากถึง 39 คน ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังพบว่ามีความจำเป็นในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาแบบบูรณาการมากขึ้น ทั้งการเรียนรู้สภาพจิตใจและการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตร ดังนั้นการปรับปรุงระบบนิเทศและให้คำปรึกษานักศึกษาโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 การปรับปรุงการนิเทศนักศึกษากลุ่มที่มี GPAX ต่ำกว่า 2.00 มีดังนี้ นักศึกษา โดยมี GPAX น้อยกว่า 2 00 จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยที่ปรึกษาซึ่งจะต้องมีการติดตามผลการเรียนและการเข้าร่วมอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับการเข้าเรียนในห้องเรียนโดยติดต่ออาจารย์โดยตรง ติดตามผลการเรียนผ่านแบบทดสอบและคะแนนสอบกลางภาค ด้วยการกำกับดูแลนี้ จำเป็นต้องมีรายงานการกำกับดูแลนักเรียนต่อการประชุมหลักสูตรด้วย จำนวนนักเรียนที่มี GPAx ต่ำกว่า 2.00 ลดลงเหลือเพียง 19 คน เมื่อสิ้นปีการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนแสดงความชื่นชมและยกย่องนักเรียนในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีเกรดก้าวกระโดด ซึ่งนับว่าเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น 0.5 ขึ้นไป

Facebook Comments