สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2559 : ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
คำประกาศเกียรติคุณ

 

พ.ศ. 2553 : อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ. 2549 : อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
คำประกาศเกียรติคุณ

 

พ.ศ. 2547 : รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับรางวัล การสอนระดับ “ดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ประภาดา ศรีสุวรรณ
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2563 : อาจารย์ อลิศรา สระโมฬี
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2563 : ผศ. รัชดา สุวรรณเกิด
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2563 : ผศ. วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2563 : ผศ. สิริโสภา จุนเด็น
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2564 : อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2564 : อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี
คำประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ 2564 : รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์          

พ.ศ 2563 : รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

พ.ศ 2563 : ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

พ.ศ 2563 : ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

พ.ศ 2563 : อาจารย์สุนทร บุญแก้ว                                              

พ.ศ 2562 : อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ                                       

พ.ศ 2562 : ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

พ.ศ 2562 : อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

พ.ศ 2562 : ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

พ.ศ 2563 : ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช          

พ.ศ 2563 : ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

พ.ศ 2563 : ผศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

พ.ศ 2563 : อาจารย์.ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา                  

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีรักษ์

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่

พ.ศ 2563 : อาจารย์.หทัยกาญจน์ นุน่เดช                  

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

พ.ศ.2564 : อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ

พ.ศ.2564 : อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

พ.ศ.2564 : ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง

พ.ศ.2564 : ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ

พ.ศ.2564 : อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

พ.ศ.2564 : ผศ.สมใจ หนูผึ้ง

พ.ศ.2564 : ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

พ.ศ.2564 : อาจารย์ สุชาติ ฉันสำราญ

พ.ศ.2564 : อาจารย์ สุวัจนา ธรรมโชติ

พ.ศ.2564 : อาจารย์ อลิศรา สระโมฬ

Facebook Comments