สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
Previous slide
Next slide

Support tools

ทุนวิจัย

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ

กิจกรรมวิจัย

ข่าวการศึกษา

ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิชาการจัดการจัดประชุมและสัมมนาสำนักวิชาการจัดการ การพัฒนาแผนกลยุทย์สำนักวิชา ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม ซีวา บีช (Seava Beach) จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาการจัดการจัดประช

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (Scholarship of Teaching and Learning : SoTL9) ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “Evolving Pedagogies and Thai Higher Education”

สำนักวิชาการจัดการ เข้าร่

Read More »

สำนักวิชาการจัดการและชมรมท่องเที่ยวท่าศาลาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการสนับสนุนการจัดการงานเทศกาลถนนคนเดินท่าศาลา

สำนักวิชาการจัดการและชมรม

Read More »
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

โครงการขับเคลื่อนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus กิจกรรมการเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อตีพิมพ์ผลงาน และกิจกรรมการตรวจร่างบทความวิจัย

สำนักวิชาการจัดการ จัดโคร

Read More »
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ บุคลากรสำนักวิชาการจัดการ และผู้ร่วมวิจัย ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก Preliminary research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดง

Read More »
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU,

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ บุคลากรสำนักวิชาการจัดการ และผู้ร่วมวิจัย ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก Preliminary research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักวิชาการจัดการ 

Read More »
โครงการ การยื่นขอตำแหน่งวิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติระดับพื้นฐานสำหรับการวิจัย" ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet) 
เสวนาออนไลน์ในงาน CMRI Virtual Open House หัวข้อ "ทำความรู้จัก CMRI ผ่านนักวิจัย: ความท้าทายในยุค new normal" ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านทาง Online: MS Team
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ ห้อง AD 3501 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร
INNODOCT
Facebook Comments