สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

10 เหตุผลในการเรียนที่ สํานักวิชาการจัดการ 

1. หลักสูตรสมัยใหม่สำหรับปี 21
2. ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้เข้ากันได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนแบบฝึกปฏิบัติเหมือนกับใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้น นักเรียนจึงพร้อมทำงานเมื่อเรียนจบโดยไม่ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติม
4. โครงการสหสาขาวิชาชีพระหว่างหลักสูตรการศึกษาต่างๆ
5. ประสบการณ์ระดับนานาชาติกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกและการดูแลการศึกษาแบบร่วมมือ
6. ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ​​และการบรรยายรับเชิญจากอุตสาหกรรม
7. บรรยากาศที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและนักศึกษา
8. การได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา
9. การร่วมมือกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในด้านโครงการ และสหกิจศึกษา
10. สนับสนุนโครงการผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ
Facebook Comments