สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

Assistant Professor Dr. Panida Chamchang, FHEA
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์


ผู้ช่วยศาสตราย์ บุณฑรี จันทร์กลับ

Assistant Professor Boontaree Chanklap, FHEA
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ณิชชา วัฒนสิริภักดี

Miss Nitcha Watthanasiripakdee, FHEA
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ สุพิชา วิไลศรี

Miss Supicha Vilaisri, FHEA
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์

Facebook Comments