สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

Mr. Pavit Tansakul, FHEA
ประธานหลักสูตรอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง

Assistant Professor Dr. Pensiri Kaewthon FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตันยมน เพชรรัตน์

Assistant Professor Tanyamon Petcharat, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริโสภา จุนเด็น

Assistant Professor Sirisopa Junden, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา แสนคม

Dr. Atchara Sankom
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

Facebook Comments