สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

Mr. Songpan Janthong

อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

075 672 202

E – mail: jsongpan@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ม. ศิลปะอุตสาหกรรม/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บศป.บ. ออกแบบทัศนศิลป์ (ศิลปะเครื่องประดับ)/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Facebook Comments