สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

               สำนักวิชาการจัดการมีการวางแผนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ที่นำไปสู่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักวิชาการจัดการ 
               โดยสำนักวิชาการจัดการมีการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการ และการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยสำนักวิชาการจัดการมีความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพัฒนานักศึกษาด้าน Start Up และการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการแข่งขันหรือประกวดทักษะที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อาทิ ธนาคารออมสิน การดำเนินกิจกรรม R2M หรือ Research to Market เพื่อนำงานวิจัยไปดำเนินการทางธุรกิจจริง รวมถึงการขับเคลื่อนผ่าน WEDA Club ที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับ AIS ให้นักศึกษาได้ดำเนินงานจริง
               ในส่วนของงานสหกิจศึกษาเพื่อนำนักศึกษาไปปฏิบัติงานดังเช่นเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการมีความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีการดำเนินการขยายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานประกอบการด้านสหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและเสริมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดความร่วมมือกับผู้ประกอบการ หรือ Work-Based Learning หรือ work-Integrated Learning นอกจากนี้ การดำเนินการสหกิจศึกษาต่างประเทศเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำนักวิชาการจัดการได้ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาสหกิจศึกษาในประเทศ ด้วยเหตุนี้นี้ สำนักวิชาการจัดการมีการสร้างความร่วมมือกับองค์กร หรือสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการพัฒนาหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
               ในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ สำนักวิชาการจัดการมีความร่วมมือกับศูนย์กิจการนานาชาติในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจยุทธศาสตร์ในการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ โดยล่าสุดได้มีการดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกับ The University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการหารือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน นอกจากนี้ คณาจารย์ในสำนักวิชาการจัดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ กับนักวิจัยและนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิชาการงานวิจัย หรือการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ The University of Akron, USA, The Rochester Institute of Technology, USA, the University of Exeter, UK, Birmingham City University, UK, Edinburgh University, UK เป็นต้น

สำนักวิชาการจัดการ มีบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้

MELIÁ HANOI

ชมรมเชฟไทยเกาะสมุย

ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

182707367_464894144784190_5394943255123969593_n

โรงแรมโนราบีช แอนด์ สปา

182568190_2962905883986271_6473723709111841704_n

โรงแรม ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

182674168_172433428105015_4222135061986599262_n

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท

Facebook Comments