สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกุณชญา เลขาทิพย์

Mrs. Kunchaya Lekathip
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณยารัตน์ ทองรักษ์

Miss Kanyarat Thongrak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Facebook Comments