สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2565

  1. ชื่อผลงาน : The Effect of Information Technology and Dynamic Capabilities on Human Resources Competencies and Innovative Performance          ผู้แต่ง : Chinnapong, Pruksaya Aujirapongpan, Somnuk Koompai, Somjintana Dowpiset, Kittikorn Jiraphanumes, Kritsakorn.                                วารสาร : ABAC Journal                                                                                                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
  2. ชื่อผลงาน : Sustainable Purchasing Strategy in Electric Power Generation Sector                                                                                        ผู้แต่ง : Watthanasiripakdee, Nitcha Nueangyao, Thankamon.                                                                                                          วารสาร : Academy of Strategic Management Journal                                                                                                                          ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
  3. ชื่อผลงาน : Biochemical property and gel-forming ability of mackerel (Auxis thazard) surimi prepared by ultrasonic assisted washing                  ผู้แต่ง : Panumas Somjid, Worawan Panpipat,Tanyamon Petcharat and Manat Chaijan                                                                                  วารสาร : RSC Advances                                                                                                                                                              ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
  4. ชื่อผลงาน : Innovative Behaviour of Human Resources Executives: Empirical Study of Hotel Businesses on Phuket Island as a World-Class Tourist Attraction                                                                                                                                                                                  ผู้แต่ง : Suwangerd, R., Hareebin, Y., Aujirapongpan, S., Pattanasing, K.                                                                                              วารสาร : TEM Journal                                                                                                                                                                  ฐานข้อมูล : (Scopus Q3)
  5. ชื่อผลงาน : Tail risk and systemic risk of finance and technology (FinTech) firms                                                                                        ผู้แต่ง : Sajid M. Chaudhry,. Benjasak Chonlakan,. Rizwan Ahmed,.Toan Luu Duc Huynh.                                                                          วารสาร : Technological Forecasting and Social Change                                                                                                                      ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
  6. ชื่อผลงาน : The COVID-19 Pandemic s Effect on Marine National Parks in Thailand                                                                                      ผู้แต่ง : Cheablam, Onanong,.Dachyosdee, Utai,.Purintarapiban, Sonthaya.                                                                                          วารสาร : Tourism in Marine Environments                                                                                                                                            ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
  7. ชื่อผลงาน : Characteristics and nutritional value of silkworm (Bombyx mori) pupae-fortified chicken bread spread                                           ผู้แต่ง : Karnjanapratum, Supatra,.Kaewthong, Pensiri,.Indriani, Sylvia,.Petsong, Kantiya,.Takeungwongtrakul, Sirima.                                    วารสาร : Scientific Reports                                                                                                                                                          ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
              
Facebook Comments