Home / ข่าวทั่วไป / ภูมิใจ…อาจารย์สำนักวิชาการจัดการคว้า 4 รางวัลเชิดชูเกียรติ

ภูมิใจ…อาจารย์สำนักวิชาการจัดการคว้า 4 รางวัลเชิดชูเกียรติ

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ 3 ท่านได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ 4 รางวัลจากท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยผู้รับโล่รางวัลประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกร รังศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการวิจัย “ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่”

2.อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ผลงาน “โครงการพัฒนาเครือข่ายผุ้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated learning

3.อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 2 รางวัล คือ “บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” และ “รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์ ด้านจิตสาธารณะ”

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    & …