Home / ข่าวทั่วไป / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสังสรรค์ศิษย์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสังสรรค์ศิษย์

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 อาจารย์ชวพงษ์  นุ้ยสุข รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม อาจารย์ ดร.จินตนีย์  รู้ซื่อ และนางสาวภัสราภรณ์  พุมดวง ศิษย์เก่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์  ให้การต้อนรับศิษย์เก่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ที่อาคารสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน และกิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4  โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทั้ง 3 ชั้นปี คือ ปี 1 2 และ 3 ร่วมกิจกรรม

                 ในกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นั้นรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่หน้าการงาน ได้แชร์ประสบการณ์เรื่องเส้นทางความสำเร็จในการประกอ

บอาชีพในด้านต่างๆ ข้อดีของการได้ฝึกประสบการณ์การสหกิจศึกษาขณะกำลังศึกษา ข้อแนะนำในการสัมภาษณ์งาน การสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ฯลฯ ทั้งนี้ น้องๆ ศิษย์ปัจจุบันได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมกับชื่นชมรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ป้จจุบัน

นอกจากศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมีผู้ปกครองและน้องนักเรียนว่าที่นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้เข้าร่วมฟังการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนดังกล่าว มีความประทับและมั่นใจในการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ จัดขึ้นที่พูนสุข รีสอร์ท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 18.00 น. ซึ่งได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง  พร้อมกับร่วมทำบุญอุทิศถึง ผศ.ทวีวิทย์ ภควนิตย์ อาจารย์ผู้ล่วงลับ และเป็นการระดมทุนเข้ากองทุนศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางกลุ่มศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์จะจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องในทุกๆ ปี

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    & …