Home / ข่าวการศึกษา / สำเร็จลุล่วง! แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ ตอบโจทย์ลูกหลานและผู้ปกครอง

สำเร็จลุล่วง! แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ ตอบโจทย์ลูกหลานและผู้ปกครอง

         สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการ “แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ”ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะเข้ามาศึกษาต่อที่สำนักวิชาการจัดการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

           โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 47 คน จาก 36 โรงเรียน โดยแบ่งกิจกรรมแรลลี่ เป็น 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 “รหัสดาวินซี่ ค้นหาคนบัญชี” ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบการทำกิจกรรม ฐานที่ 2 “Creative Economy” ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ ฐานที่ 3 “Bizzy เสี่ยงทาย” ณ อาคารเรียนรวม 1 มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ และฐานที่ 4 “Toureer Spotlight” ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณ์ มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบ และมีภารกิจเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำ 3 ภารกิจ คือ 1) ถ่ายภาพกับ @WALAILAK หน้าอาคารไทยบุรี โดยต้องมีสมาชิกทุกคนในทีม โพสต์รูปบน Facebook ใส่รายละเอียด ชื่อทีม สีประจำทีม สโลแกนของทีม แคปชั่น “Hi Walailak Day” แท็กสมาชิกทุกคนในทีม และ #แรลลี่หรอยหนัดการจัดการ 2) ถ่ายภาพกับ ตรา จภ. หน้าอาคารบริหาร โดยต้องมีสมาชิกทุกคนในทีม โพสต์รูปบน Facebook ใส่รายละเอียด ชื่อทีม สีประจำทีม สโลแกนของทีม และ 3)โพสต์รูปบน Facebook โดยคัดเลือกรูปที่ทางทีมคิดว่า ดีที่สุด โดยต้องมีสมาชิกทุกคนในทีม ใส่รายละเอียด ชื่อทีม สีประจำทีม สโลแกนของทีม แคปชั่น …ให้อิสระทางทีมคิดร่วมกันคิด… แท็กสมาชิกทุกคนในทีม และ #แรลลี่หรอยหนัดการจัดการแคปชั่น “Walailak Land of Glory” แท็กสมาชิกทุกคนในทีม และ #แรลลี่หรอยหนัดการจัดการ ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เส้นทางไปยังจุดสำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมนำชมโบราณสถานตุมปัง ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนจำนวน 19 ท่าน และมีการพูดคุยให้ข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักวิชาการจัดการ รวมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ปกครอง ซึ่งทำให้ผู้ปกครองมีความประทับใจและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการเรียนสอน ระบบการดูแลนักศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความประทับใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มสูงขึ้น ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้น มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตของนักศึกษา ระบบการดูแลนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลจากการประเมินการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า มีความประทับใจในภาพรวมของโครงการในระดับมาก และมีความสุขสนาน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักพี่ๆ รู้จักคณาจารย์ มีความมั่นใจที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มสูงขึ้น และอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากยิ่งขึ้น

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เข้าค่ายบัญชี “Walailak Accounting Camp #1” (5-6 ม.ค. 62)

สาขาวิชาการบัญช …