Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา / อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มวล.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่ระดับนานาชาติ

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มวล.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่ระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทนาลัยวลัยลักษณ์
หัวหน้าโครงการ “การใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ”  ได้เข้าร่วมงาน International Tourism Borse (ITB 2018) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ได้ทำกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวหัวหน้าโครงการ ได้รายงานการทำกิจกรรมและความคืบหน้าของโครงการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทราบถึงการเข้าร่วมทำกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยได้มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สาขาสมุยและสาขาสุราษฏร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปราก ตลอดจนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ซึ่งหัวหน้าโครงการและคณะทำงานได้ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ณ กรุงปรากด้วย
 
          การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทางโครงการฯ มีการแจกโบรชัวร์แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 10 แหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง และ สงขลา ในหัวข้อ “10 Wonders in Ao Thai – Gulf of Thailand” โดยได้จัดทำ Logo และใช้ Slogan ว่า “Amazing beyond Aquatic Exploration” และมีข้อมูลที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์   รวมทั้งส่งมอบโบรชัวร์จำนวนหนึ่งให้กับตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในยุโรป ได้แก่ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปราก ตลอดจน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปราก   ซึ่งจะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวในยุโรปได้รู้จักและสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในกลุ่มอ่าวไทยนอกเหนือจากเกาะสมุยมากขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
          ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบบูรณาการ จากสำนักงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 โดยผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน   4,170,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และการทำกิจกรรมในต่างประเทศครั้งนี้ได้มีคณะทำงานอีก 4 ท่าน ประกอบด้วย
          1.  อาจารย์ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
          2. อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
          3. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง
 

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธ …