Home / ข่าวทั่วไป / หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานทรัพยากร online ด้านการวิจัยและอบรมการใช้ program endnote

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานทรัพยากร online ด้านการวิจัยและอบรมการใช้ program endnote

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์  ได้จัดโครงการอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานทรัพยากร online ด้านการวิจัยและอบรมการใช้ program endnote ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  4 จำนวน 30 คน  โดยวิทยากร เป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรณสาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    & …