Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิจัย-บริการวิชาการ-สัมมนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์ประจ …

Read More »

บทความของสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ผลงานวิจัยของ รศ. ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส รักษา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์พร้อมมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 10 …

Read More »

ประชุมสร้างความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การปกครองส่วนทั้งถิ่น

          โครงการวิจัยขับ …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง  …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น

          ในวันที่ 19 มิถ …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ โดย ผู้ช่ว …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดกา …

Read More »