ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิจัย-บริการวิชาการ-สัมมนา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker และ Panel Discussion ในงาน 5th International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science ณ Middlesex University, Dubai campus

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ ได้จับมือกับหน่วยงานจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

บทความของสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ผลงานวิจัยของ รศ. ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส รักษา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์พร้อมมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 10 …

Read More »

ประชุมสร้างความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การปกครองส่วนทั้งถิ่น

          โครงการวิจัยขับ …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง  …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น

          ในวันที่ 19 มิถ …

Read More »