Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิจัย-บริการวิชาการ-สัมมนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง  …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น

          ในวันที่ 19 มิถ …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ โดย ผู้ช่ว …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดกา …

Read More »

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

           อาจารย์หล …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ “โครงการ OTOP Village”

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญร่วมสร้างแบรนด์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

อาจารย์บริหารธุรกิจนำเสนอผลงานวิจัยเด่นในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

           ผู้ช่วยศา …

Read More »

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการแถลงข่าว UNWTO.TedQual

          เมื่อวันที่ 14 …

Read More »