สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Seminar GMS Logistics Forum 2021

 

Asst. Prof. Dr. Chanyanchai Chuchit received an honored to be a guest speaker at the GMS Logistics Forum 2021 on the topic of Seizing Opportunities: Logistics and Infrastructure Potentials in Eastern Economic Corridor organized by Mekong Institute, on March 25, 2021 at Amari Pattaya Hotel, Chonburi. The online event joined by parties through Zoom Application as a New Normal way of life. Asst. Prof. Dr. Chanya Chanchai Chuchit shared her expertise on the topic of “Technology Solutions in the Logistics and Transport Sector” using of platform technology to assist in the Deal in the logistics and transportation industry. The session received attentions of many sectors both domestic and international collaboration which led to the formation of a network for the development of logistics research in the future.

Facebook Comments