สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ชื่อหลักสูตร มคอ2

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Finance


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : 

 

ชื่อเต็ม     

ชื่อย่อ      

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

บธ.บ. (การเงิน) 

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม    

ชื่อย่อ      

Bachelor of Business Administration (Finance)

B.B.A. (Finance)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล มุ่งมั่นที่จะผลิต บัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ใฝ่รู้ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาในระดับสูง สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านระบบสห กิจศึกษา ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับ สภาพความเป็นจริงของสังคมได้


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
2. มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. สามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้
4. ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพระบบสหกิจศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

PLO1: อธิบายแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

PLO2: สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการเงิน ไปเชื่อมโยงกับแนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจอื่นๆในการบริหารจัดการองค์กรและสังคมได้

PLO3: สามารถอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการเงิน และแสดให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

PLO4: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการประกอบอาชีพทางด้านการเงินได้

PLO5: สามารถนำความรู้พื้นฐานการเงินไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้


แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน งานด้านการธนาคาร งานด้านการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และงานวางแผนการเงิน เป็นต้น


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400 บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาใหม่

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
 157credits
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 40credits
 1. กลุ่มวิชาภาษา

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

20

4

16

credits

credits

credits

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8credits
 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8credits
 4.กลุ่มวิชาบูรณาการ 4credits
 5.กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4*credits
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
 109credits
 1.กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 52credits
 2.กลุ่มวิชาเอก

 

2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

40

24  

16

credits

credits

credits

 3.กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17credits
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 8credits
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการจัดการโลจิตติกส์,การจัดการโลจิตติกส์,โลจิตติกส์,LogisticsManagement,LogisticsManagementWU,WULogistics, Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์,การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์, การตลาดดิจิทัล,ปั้นเจ้าของธุรกิจ,การตลาด,เรียนการตลาด,ติดอาวุธทางปัญญา,สู่การเป็นเจ้าแบรนด์,การตลาดมวล,การตลาดวลัยลักษณ์,DMB,DMBWU,Digital,Markating, Scholar,Research,DigitalMarkatingAndBranding,Branding,MarketingWU,MovingBeyoundCompetitors,Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล, เก่งงาน_เก่งคิด_จิตบริการ,เก่งวิชาการเชี่ยวชาญปฎิบัติ,เด็กท่องเที่ยวลัยลักษณ์,เด็กโรงแรมวลัยลักษณ์,การท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,TourismandHospitalityIndustryProgramWU, tourismwalailak,THIPWU,Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, SM,Schoolofmanagement,หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ,ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ,โปรเชฟ,เชฟมืออาชีพ, เด็กเชฟวลัยลักษณ์,ProChefWU,ChefSchool,ProfessionalCulinaryArts,Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts
Facebook Comments