สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Program มคอ2

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Finance


Degree

ภาษาไทย : 

 

ชื่อเต็ม     

ชื่อย่อ      

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

บธ.บ. (การเงิน) 

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม    

ชื่อย่อ      

Bachelor of Business Administration (Finance)

B.B.A. (Finance)


Philosophy

The Business Administration Program committed to producing graduates who be able to integrate knowledge, skills, professional ethics and social responsibility. They also have basic knowledge to study at high level and enhance academic excellence with practical experience through cooperative education. As well as knowing the dynamics of the business environment and can apply knowledge to the reality of society.


Desirable Characteristics of the Course

1. Graduate must have knowledge, skills, and expertise in business administration.
2. Graduate have to be a professional ethical person and with social responsibility.
3. Graduate must be able to apply knowledge to the reality of society.


Career path

1. Financ : Financial Management, Banking , Investment and Financial Consultants and etc.
2. Human Resource Management and Development : Human Resource Management, Human Resource Development, Training, HR generalists, HR Consultants and etc.
3. Marketing : marketing expert , Customer Relation, Advertising work, Public relations
4. Logistics : Logistics and Supply Chain, Planning, Purchasing, Procurement, Transportation. In addition, they can also engage in private business or other related business tasks as well.


Study path

Graduates will be potentially ready to study for a master and doctoral degree in business administration and related fields both in Thailand and abroad institutions.


Fees

Tuition fee per trimester 14,400.- Baht
Overall tuition fee 172,800.- Baht


Program structure แผนการศึกษาใหม่

Graduation requirement 157 credits (4-year program) 
1. General Education Courses40 credits
 (1) Language and Communication

20 credits

4 credits

16 credits

 (2) Humanities and Social Sciences8 credits
 (3) Health8 credits
 (4) Science and Mathematics4 credits
 (5) Information Technology4* credits
 Remark * Excluded in course structure 
    
2. Specific Required Courses109 credits
 (1) Core Courses in Business52 credits
 (2) Major Courses40 credits
 (2.1) Finance  
 
(2.2) Human Resource Management and Development
  
 
(2.3) Marketing
  
 
(2.4) Logistics
  
 (3) Cooperative Eduation17 credits
    
3. Free Elective Courses8 credits
 
Facebook Comments