อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ฮุชเซ็น   นิยมเดชา
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการจัดการกระบวนการผลิต
สาขาที่จบการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2213
E - mailnhussen@wu.ac.th
ผศ.ดร. จรรยา  ชาญชัยชูจิต
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาที่จบการศึกษาLogistics and Supply Chain Management
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2226
E - mailcjanya@wu.ac.th
ผศ.ดร. ภัทรวรรณ   แท่นทอง
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด การตลาดระหว่างประเทศ
สาขาที่จบการศึกษาBusiness Administration
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2238
E - mailtphatta@wu.ac.th
รศ.ดร. ศิวฤทธิ์   พงศกรรังศิลป์
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด
สาขาที่จบการศึกษาManagement Studies
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2292
E - mailpsiwarit@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการเงินและแผนธุรกิจ
สาขาที่จบการศึกษาEnergy Economics and Finance
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2290
E - mailbpiya@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ  ทิพยนา
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการเงินองค์กร
สาขาที่จบการศึกษาการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2248
E - mailtpornpen@wu.ac.th
อาจารย์ อาจารย์ นลินี  ทินนาม
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการเงิน
สาขาที่จบการศึกษา บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2286
E - mailnalinee.th@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
สาขาที่จบการศึกษา Doctor of Philosophy (Computational Science)
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2203
E - mailchonnawat.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. พนิดา   แช่มช้าง
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการวิจัยการดำเนินงาน
สาขาที่จบการศึกษา Operations Research
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2230
E - mailppanida@wu.ac.th
ผศ. บุณฑรี   จันทร์กลับ
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการด้านโลจิสติกส์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2243
E - mailcboontar@wu.ac.th
อาจารย์ สุชาติ   ฉันสำราญ
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการจัดการองค์การ
สาขาที่จบการศึกษา บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2231
E - mailcsuchart@wu.ac.th
อาจารย์ นิษฐิดา  สุดใหม่
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาที่จบการศึกษาEnvironment and Sustainability
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2459
E - mailpnittida@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.กัญญนิจ  วิเชียรรัตน์
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญธุรกิจระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2289
E - mailwkanyani@wu.ac.th
ผศ. รัชฏาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาที่จบการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2245
E - mailrachadatip.up@wu.ac.th
อาจารย์ ณิชชา วัฒนสิริภักดี
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาที่จบการศึกษาLogistics and Supply Chain Management
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2236
E - mailnitcha.wa@wu.ac.th

 

Facebook Comments