อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผศ. สมใจ หนูผึ้ง
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาที่จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์เกษตร
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-0
E - mail psomjai@wu.ac.th
ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาที่สำเร็จการศึกษาEnvironmental Strategy
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-9
E - mail npairote@wu.ac.th
ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สาขาที่จบการศึกษาSocio-Economic System
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7229-1
E - mailchuleerat.ko@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การศึกษาและการพัฒนากำลังคน
สาขาที่จบการศึกษาพัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตร์การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-
E - mailpongpan.co@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์พัฒนา, เศรษฐศาสตร์การศึกษาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว, เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สาขาที่จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7567-7317-9
E - mailkneerana@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การจัดการ
สาขาที่สำเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-0
E - mail jjintane@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์มหภาค
สาขาที่สำเร็จการศึกษา Economics
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-3
E - mailbchonlak@wu.ac.th
อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์สาธารณะ,คณิตเศรษฐศาสตร์
สาขาที่จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-5
E - mailnchawapo@wu.ac.th

 

 

 

Facebook Comments