สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
                                 

Lecturers in Tourism & Hospitality Industry department

Dr. Sukhuman Klamsaengsai
Head in Tourism & Hospitality Industry department
Assistant Professor Doctor Pimlapas Pongsakornrungsilp
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Assistant Professor Doctor Rungrawee Jitpakdee
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Assistant Professor Doctor Onanong Cheablam
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Assistant Professor Sirisopa Junden
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Dr. Yeamdao Narangajavana
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Mr. Pavit Tansakul
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Miss Thanapa Chouykaew
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Mr. Sunthorn Boonkaew
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Miss Tanyamon Petcharat
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Miss Hataikan Noondech
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Mr. Nuttaprachya Nantavisit
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Miss Sauwanee Rodyu
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Associate Professor Doctor Supatra Karnjanapratum
Lecturer in Tourism & Hospitality Industry department
Facebook Comments