สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturer in Business Administration

Assistant Professor Rachadatip Uppathampracha
Head of department Business Administration
 
Associate Professor Doctor Siwarit Pongsakornrungsilp
Lecturer in Business Administration
Assistant Professor Doctor Panida Chamchang
Lecturer in Business Administration
Assistant Professor Boontaree Chanklap
Lecturer in Business Administration
Dr. Nittida Sudmai
Acting Head of department Business Administration
Dr. Piya Parnphumeesup
Lecturer in Business Administration
Dr. Pornpen Thippayana
Lecturer in Business Administration
Mr. Hussen Niyomdecha
Lecturer in Business Administration
Dr. Kanyanit Wichianrat
Lecturer in Business Administration
Mr. Suchart Chansamran
Lecturer in Business Administration
Mrs. Nalinee Thinnam
Lecturer in Business Administration
Miss Nitcha Watthanasiripakdee
Lecturer in Business Administration
 
Mr. Akawut Jansom
Lecturer in Business Administration
Miss Teerada Cattapan
Lecturer in Business Administration
Dr. Wasin Praditsilp
Lecturer in Business Administration
Miss Supicha Vilaisri
Lecturer in Business Administration
Facebook Comments