สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Accountancy Program

Program

TH: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

EN: Bachelor of Accountancy Program


Degree

TH: บัญชีบัณฑิต

EN: Bachelor of Accountancy


Philosophy

This program aims to produce graduates with 21th century skills including creativity, thoughtfulness, communication and team working skills. The graduates will adhere to professional ethics as well as continuous pursuit of self-improvement. Accounting programs focuses on integrated teaching method with a mix of theoretical and practical classes. The students will have real working experiences through cooperative education to develop not only professional skills but also language, computing and information technology skills. They will be ready to pursue careers in accounting profession and to study higher education with international competitiveness.


Desirable Characteristics of the Course

Graduates will be creative practitioners who can communicate and collaborate effectively with colleagues and others. They will adhere to professional ethics as well as continuous pursuit of self-improvement. They will be potentially ready to use accounting knowledge and skills to work effectively in both public and private sectors as well as to study higher education both in Thailand and oversea.


Career path

Graduates will be able to work in both public and private sectors as well as work as a freelancer. They will be prepared for variety accounting careers including, accountant, accounting manager, certified internal auditor, certified public accountant (CPA), tax auditor (TA), accounting system developer, accounting scholar and researcher


Study path

Graduates will be potentially ready to study higher education in accounting and related fields both in Thailand and oversea.


Fees

14,400.- Bath per trimester
172,800.- Bath throughout the course


Program structure

Graduation requirement 187 credits (4-year program)  
1. General Education Courses 40 credits
  (1) Language and Communication 20 credits
  (2) Humanities and Social Sciences 12 credits
  (3) Health 4 credits
  (4) Science and Mathematics 4 credits
  (5) Information Technology 4* credits
  Remark * Excluded in course structure  
       
2. Specific Required Courses 129 credits
  (1) Core Courses in Business 36 credits
  (2) Major Required Courses 56 credits
  (3) Major Elective Courses 12 credits
  (4) Cooperative Eduation 25 credits
     
3. Free Elective Courses 8 credits

 


Facebook Comments