สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Bachelor of Economics Program

Program

TH: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

EN: Bachelor of Economics Program


Degree

TH: เศรษฐศาสตรบัณฑิต

EN: Bachelor of Economics


Philosophy

The Economics Program, Walailak Management School, focuses on producing graduates who be able to integrate knowledge in economics with other fields , analyze and synthesize systematically, and also work efficiently and effectively.


Desirable Characteristics of the Course

The desirable graduates characteristics of this program are 
1. to have the theoretical knowledge and the modern economic tools, 
2. to be able to link the theory and the economic tools with other fields in order to analyze, synthesize, and solve economic problems integrally, 
3. to be work-ready graduates with the skills, knowledge, and attributes appropriate to the occupation, 
4. to have communication skills, and modern-information-technology skills to work under the moral and ethical frameworks and with social resposibility, and 
5. to have leadership, teamwork ability, good personality, good human relationship, and listening to the opinions of others.


Career path

Graduates of this program will be able to work in a variety of career paths: economists, researchers, plan& policy analysts, consultants, sales analysts, investment analysts, businessmen, journalists, civil servants, politicians, and other independent professionals.


Study path

Graduates will be able to study for a master and doctoral degree in the field of economics or other related fields.


Fees

Tuition fee per trimester 14,400.- Baht
Overall tuition fee 172,800.- Baht


Program structure

Graduation requirement 171 credits (4-year program)  
1. General Education Courses 40 credits
  (1) Language and Communication 20 credits
  (2) Humanities and Social Sciences 12 credits
  (3) Health 4 credits
  (4) Science and Mathematics 4 credits
  (5) Information Technology 4* credits
  Remark * Excluded in course structure  
       
2. Specific Required Courses 123 credits
  (1) Fundamental Courses 20 credits
  (2) Major Required Courses 58credits
  (3) Elective Courses 20 credits
  (4) Cooperative Eduation 25 credits
     
3. Free Elective Courses 8 credits

 


Facebook Comments