หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Innovation Management and Business Development
ชื่อปริญญา ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ) ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Innovation Management and Business Development)
ปรัชญา / วัตถุประสงค์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเป็นผู้ที่มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร สามารถสร้างความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน การประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค
แนวทางประกอบอาชีพ อาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย อาทิ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
แนวทางการศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 70,000.- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 630,000.- บาท
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 64 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)  
1 หลักสูตร แบบ 1.1
     
  (1) วิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต
     
2. หลักสูตร แบบ 2.1  
  (1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
  (3) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
เว็บไซต์
Facebook Comments