คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รศ.ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
ประธาน
สาขาที่จบการศึกษาAgricultural Economics
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7227-8
E - mailjeerakiat.ap@wu.ac.th
ผศ. ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม
กรรมการ

 

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์เกษตร

สาขาที่สำเร็จการศึกษา

Environmental Strategy

เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-9
อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่
กรรมการ

 

สาขาที่จบการศึกษาEnvironment and Sustainability
เบอร์โทรศัพท์ภายใน0-7567-7223-9
E - mailpnittida@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ มีสุข
กรรมการ

 

ความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
สาขาที่จบการศึกษาบัญชีการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7220-3
E - mailmkanokwa@wu.ac.th
ผศ. สมใจ หนูผึ้ง
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตร
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-0
E - mailpsomjai@wu.ac.th
อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-3
E - mailnhussen@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-2
E - mailksukhuma@wu.ac.th
ผศ. ดร. ไตรรงค์ สวัสดิกุล
กรรมการ
ความเชียวชาญManagement Accounting, Cost Accounting, Financial Management
สาขาที่จบการศึกษาAccounting and Finance
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7422-1
E - mailtrairong.sw@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. พนิดา แช่มช้าง
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาOperations Research
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-0
E - mailppanida@wu.ac.th
อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-5
E - mailtpavit@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-0
E - mail่jjintane@wu.ac.th
อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-7
E - mailsiriporn.sa@wu.ac.th
นางกุณชญา เลขาทิพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาที่จบการศึกษา รัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7248-0
E - mailkbenjapo@wu.ac.th
Facebook Comments