คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รศ.ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
ประธาน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2278, 0-7567-2466
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2278, 2466
E - mail jeerakiat.ap@wu.ac.th
ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2291
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2291
E - mail chuleerat.ko@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2239
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2239
E - mail lpankaew@wu.ac.th
รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2232
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2232
E - mail asomnuk@wu.ac.th
ผศ.ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2238
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2238
E - mail tphatta@wu.ac.th
ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2288
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2288
E - mailconanong@wu.ac.th
อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2213
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2213
E - mail nhussen@wu.ac.th
อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2237
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2237
E - mailsiriporn.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2219
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2219
E - mailnpairote@wu.ac.th
นางสาว เบญจวรพร ขอนแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2480
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2480
E - mailkbenjapo@wu.ac.th
Facebook Comments