นักวิชาการ

นางสาวกนิษฐา ทองใบ
นักวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาที่จบการศึกษาการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-1
E - mail kanittha.th@wu.ac.th
นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
นักวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาที่จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7246-7
E - mailpatsaraphorn.ph@wu.ac.th

 

นางลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาขาวิชาการบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-1
E - mailplattawa@wu.ac.th
นายธนกฤต มะโนสาร
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาที่จบการศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7246-6
E - mailtanakrit.ma@wu.ac.th
นาง เพ็ญพร ช่อผูก
นักวิชาการ
สาขาที่จบการศึกษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-7
E - mailpenporn.pa@wu.ac.th
Facebook Comments