นักวิชาการ

นางสาวกนิษฐา ทองใบ
นักวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2221
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2221
E - mail kanittha.th@wu.ac.th
นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
นักวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2467
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2467
E - mail patsaraphorn.ph@wu.ac.th
 
นางลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาขาวิชาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2241
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2241
E - mail plattawa@wu.ac.th
นางสาวกรกมล เกตุด้วง
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2466
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2466
E - mail gongamol.ge@wu.ac.th
นายธนกฤต มะโนสาร
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2466
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2466
E - mailtanakrit.ma@wu.ac.th
นาง เพ็ญพร ช่อผูก
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2247
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2247
E - mailpenporn.pa@wu.ac.th
Facebook Comments