พนักงานธุรการ

นางกชนิภา ปานจันทร์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2201
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2201
E - mailtnutsara@wu.ac.th
นางวิจิตรา ทองเทพ
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2208
E - mailtwijittr@wu.ac.th
นางสาวติยาพร ชูช่วย
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2201
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2201
E - mailTiyaporn.ch@wu.ac.th
นางวันดี มาลารัตน์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-0896521251, 0-7567-0896521250
เบอร์โทรศัพท์ภายใน0896521251, 0896521250
E - mail mwandee@wu.ac.th
Facebook Comments