พนักงานธุรการ

นางวิจิตรา ทองเทพ
พนักงานธุรการ
สาขาที่จบการศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7220-8
E - mailtwijittr@wu.ac.th
นางสาวติยาพร ชูช่วย
พนักงานธุรการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7220-1
E - mailTiyaporn.ch@wu.ac.th
นางวันดี มาลารัตน์
พนักงานธุรการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0896521251, 0896521250
E - mail mwandee@wu.ac.th
นางสาวกรรณิการ์ ห่อหุ้ม
พนักงานธุรการ

 สาขาที่จบการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 เบอร์โทรศัพท์

0-7567-7220-1
 E - mailkannika.ho@wu.ac.th
Facebook Comments