หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย 
2. สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับสาขาอื่นไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการ 
3. เป็นบัณฑิตพร้อมใช้งานโดยมีทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
4. มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง และประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกียวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร20 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์12 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย4 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4* หน่วยกิต
 หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 123 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก20 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ58 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก20 หน่วยกิต
 
4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
 25 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
 
Facebook Comments