242493525_6180429018696452_6788846174754804599_n

 

       

27 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากจะได้ผลิตบัณฑิต ในด้านวิชาการแล้วยังเน้นด้วยปฏิบัติการในสาขาที่ได้เรียนรู้ คู่ขนานกับการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้บัณฑิตของสำนักวิชาฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงรักษาคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตได้ต่อไปในอนาคต

สำนักวิชาการจัดการ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียน การสอน ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และของประเทศ ตลอดจน เปิดประตูสู่นานาชาติในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการเรียน การสอน ที่มีการปรับตัวให้ทันสมัยตลอดเวลา
สำนักวิชาการจัดการ มีความยินดีที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการจะเข้าสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้ จึงเป็นประตูด้านแรกที่ผู้สนใจจะได้รับทราบข้อมูล ด้านการเรียน การสอน ของสำนักวิชาการจัดการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทั้งทางเว็บไซต์ https://management.wu.ac.th และ Facebook : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

 

Facebook Comments