สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือมีทั้ง “ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)” โดยเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผ่านการสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ควบคู่กับทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
              ในนามของสำนักวิชาการจัดการ เรามีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบไซต์นี้ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามกรุณาติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา และจักขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งในข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสำนักวิชาการจัดการต่อไป

 

                                 ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

                                 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

 

Facebook Comments