อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว, การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว, การสื่อความหมายการท่องเที่ยว
สาขาที่จบการศึกษาNatural Resources Management
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2288
E - mailconanong@wu.ac.th
อาจารย์ ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการท่องเที่ยว, จิตวิทยาบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์
สาขาที่จบการศึกษาManagement Studies
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2251
E - mailkpimlapa@wu.ac.th
อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญศิลปะการประกอบอาหาร, การจัดการภัตตาคาร, การจัดการธุรกิจไมซ์
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2225
E - mailtpavit@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการโรงแรม, การจัดการสปาและการจัดการคุณภาพบริหาร
สาขาที่จบการศึกษาHuman Environmental Sciences
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2242
E - mailnyeamdao@wu.ac.th
อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญธุรกิจจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์, ธุรกิจการจัดประชุม,นิทรรศการและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สาขาที่จบการศึกษา การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2217
E - mailthanapa.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
สาขาที่จบการศึกษาRegional and Rural Development Planning
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2246
E - mailjrungraw@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการบริการ, มัคคุเทศก์และการสื่อความหมายและธุรกิจการบิน
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2222
E - mailksukhuma@wu.ac.th
อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ,การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2211 
E - mailbsunthor@wu.ac.th
อาจารย์ ตันยมน เพชรรัตน์
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ชีวเคมีของอาหารทะเล ความปลอดภัยทางอาหาร และโภชนาการ
สาขาที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทรศัพท์075-672-223
E - mail tanyamon.pe@wu.ac.th
อาจารย์ หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาที่จบการศึกษา Tourism Management
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2203
E - mailhataikan.no@wu.ac.th
Facebook Comments