วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเชิงนวัตกรรมทางด้านการจัดการจากท้องถิ่นสู่สากล”

To be a Leader School of Innovative Management from Local to Global

 

พันธกิจ

 

สำนักวิชาการจัดการ ได้กำหนดพันธกิจ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

           1. พัฒนาหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

           2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและเสริมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการ

           3. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ และการนำผลการวิจัยไปต่อยอดกับภารกิจด้านอื่นๆ

           4. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมในด้านการจัดการ

 

Facebook Comments