สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

    วิสัยทัศน์ 

                

               “สำนักวิชาการจัดการเป็นสถานศึกษาด้านการจัดการที่นำเสนอประสบการณ์และสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านการจัดการด้วยผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

                                                                                                        พันธกิจ

                       
              “เราจะมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการของบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการจัดการที่ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวและศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ รวมทั้งร่วมสร้างทุนมนุษย์ที่มีทักษะและความชำนาญ และมีจริยธรรม สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญเราจะเป็นเสาหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสมัยใหม่สู่สังคม”

 
 
 

Value Proposition 

 

                                 “สำนักวิชาการจัดการ: ประตูสู่ความสำเร็จ”
                        “School of Management: Gateway to Achievement”

        โดยสำนักวิชาการจัดการจะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Facebook Comments