วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

สำนักวิชาการจัดการ  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเชิงนวัตกรรม
ทางด้านการจัดการในภาคใต้ Innovative School of Management

 

 

พันธกิจ


          1) พัฒนาหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด
          2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและเสริมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดความร่วมมือของชุมชน 
          3) สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการผลการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนรู้ 
          4) ส่งเสริมให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในประเด็นด้านการจัดการ

 

Facebook Comments