สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

               วิสัยทัศน์ 

                 “แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นสากล”

                                                                                                                             พันธกิจ

                         สำนักวิชาการจัดการ ได้กำหนดพันธกิจ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำงาน เพื่อให้                  บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

                1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการ                                 ปฏิบัติ
                2. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยในระดับสากล
                3. ส่งเสริมการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
                4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น

Facebook Comments