สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturer in Economics department

Dr. Chonlakan Benjasak
Head of Economics department 
 
Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom
Lecturer in Economics department 
Assistant Professor Doctor Chuleerat Kongruang
Lecturer in Economics department 
Dr. Pongpan Compan
Lecturer in Economics department 
Dr. Neeranat Kaewprasert Rakangthong
Lecturer in Economics department 
Dr. Jintanee Ru-zhe
Lecturer in Economics department 
Assistant Professor Somjai Nupueng
Lecturer in Economics department
Mr. Chawapong Nui-Suk
Lecturer in Economics department 
Facebook Comments