สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Doctor of Philosophy Program in Innovation Management and Business Development

Program

TH: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

EN: Doctor of Philosophy Program in Innovation Management and Business Development

 

Degree

TH: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ)

EN: Doctor of Philosophy (Innovation Management and Business Development)

 

Philosophy

Doctor of Philosophy Program in Innovation Management and Business Development, Walailak University is an instructional program focusing on the development of human capital at the doctoral level in the field of innovation management and business development both knowledge and depth of the academic. Research and practice that can create innovative work in the organization or research to develop new knowledge base that is the basis for economic development in Thailand and that can be published in international academic journals and is ethical and social responsibility It also includes the transfer of technology and knowledge to society. And local communities in the south. Especially the Upper South.

 

Desirable Characteristics of the Course

Graduates will be able to create knowledge to apply to develop business in the era of Thailand 4.0, which is an innovative and technology-enabled business. The also have proper operational business knowlede and skills in analyzing and linking data to socio-economic changes, countries and regions.

 

Career path

Researchers and executives of large corporations, both public and private, who are involved in business management with research potential such as private companies, state-owned enterprises, financial institutions, as well as private business professionals.

 

Study path

 

Fees

Tuition fee per trimester 70,000.- Baht

 

Program structure

Graduation requirement 64 credits (3-year program)  
1. Plan 1.1      
  (1) Thesis 64 credits
     
2. Plan 2.1  
  (1) Required Courses 12 credits
  (2) Elective Courses 4 credits
  (3) Thesis 48 credits

website

Facebook Comments