• 075 672 201
  • management.wu.ac.th
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีการเงินและการตรวจสอบ
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2235
E - mailpalisara@wu.ac.th
อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีการเงิน การสอบบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2237
E - mailsiriporn.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีเพื่อการตัดสินใจและการรายงานเพื่อความยั่งยืน
สาขาที่จบการศึกษา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2239
E - maillpankaew@wu.ac.th
รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาองค์กร
สาขาที่จบการศึกษา ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2232
E - mail asomnuk@wu.ac.th
อาจารย์ สุวัจนา ธรรมโชติ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในและการบัญชีนิติวิทยา
สาขาที่จบการศึกษา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2228
E - mailpsuwatja@wu.ac.th
ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญภาษีอากร
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2229
E - mailsratchad@wu.ac.th
อาจารย์ กนกวรรณ มีสุข
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
สาขาที่จบการศึกษาบัญชีการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2203
E - mailmkanokwa@wu.ac.th
อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2233
E - mailsaiphit.sa@wu.ac.th
ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและภาษีอากร
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2249
E - mailwilawan.du@wu.ac.th
อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
สาขาที่จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2234
E - mailpwatcha@wu.ac.th
อาจารย์ประภาดา ตลึงจิตร
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2218
E - mailpraphada.ta@wu.ac.th
Facebook Comments