อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีการเงินและการตรวจสอบ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2235
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2235
E - mailpalisara@wu.ac.th
อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญ การบัญชีการเงิน การสอบบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2237
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2237
E - mail siriporn.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีเพื่อการตัดสินใจและการรายงานเพื่อความยั่งยืน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2239
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2239
E - maillpankaew@wu.ac.th
รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2232
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2232
E - mail asomnuk@wu.ac.th
อาจารย์ สุวัจนา ธรรมโชติ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในและการบัญชีนิติวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2228
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2228
E - mailpsuwatja@wu.ac.th
ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญ ภาษีอากร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2229
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2229
E - mail sratchad@wu.ac.th
อาจารย์ กนกวรรณ มีสุข
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญ การออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2203
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2203
E - mail mkanokwa@wu.ac.th
อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2233
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2233
E - mail saiphit.sa@wu.ac.th
ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญ บัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและภาษีอากร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2249
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2249
E - mail wilawan.du@wu.ac.th
อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2234
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2234
E - mail pwatcha@wu.ac.th
อาจารย์ประภาดา ตลึงจิตร
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2218
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2218
E - mailpraphada.ta@wu.ac.th
Facebook Comments