อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ มีสุข
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
สาขาที่จบการศึกษาบัญชีการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7220-3
E - mailmkanokwa@wu.ac.th
รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาองค์กร
สาขาที่จบการศึกษา ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-2
E - mail asomnuk@wu.ac.th
ผศ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีเพื่อการตัดสินใจและการรายงานเพื่อความยั่งยืน
สาขาที่จบการศึกษา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-9
E - maillpankaew@wu.ac.th
ผศ.ดร. ไตรรงค์ สวัสดิกุล
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชียวชาญManagement Accounting, Cost Accounting, Financial Management
สาขาที่จบการศึกษาAccounting and Finance
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7422-1
E - mailtrairong.sw@wu.ac.th
ผศ. รัชดา สุวรรณเกิด
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญภาษีอากร
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-9
E - mailsratchad@wu.ac.th
ผศ. วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและภาษีอากร
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-9
E - mailwilawan.du@wu.ac.th
อาจารย์ อลิศรา สระโมฬี
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีการเงินและการตรวจสอบ
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-5
E - mailpalisara@wu.ac.th
อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีการเงิน การสอบบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-7
E - mailsiriporn.sa@wu.ac.th
อาจารย์ สุวัจนา ธรรมโชติ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในและการบัญชีนิติวิทยา
สาขาที่จบการศึกษา การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-8
E - mailpsuwatja@wu.ac.th
อาจารย์ สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-3
E - mailsaiphit.sa@wu.ac.th
อาจารย์ วชรวรรษ พรหมมา
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
สาขาที่จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7223-4
E - mailpwatcha@wu.ac.th
อาจารย์ ประภาดา ตลึงจิตร
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-8
E - mailpraphada.ta@wu.ac.th
Facebook Comments