สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturer in Accountancy department

Dr. Kanokwan Meesook
Head of Accounting department
Associate Professor Doctor Somnuk Aujirapongpan
Lecturer in Accountancy department
Assistant Professor Doctor Pankeawta Lakkanawanit
Lecturer in Accountancy department
Assistant Professor Doctor Trairong Swatdikun
Lecturer in Accountancy department
Assistant Professor Ratchada Suwangerd
Lecturer in Accountancy department
Assistant Professor Wilawan Dungtripop
Lecturer in Accountancy department
Mrs. Alisara Saramolee
Lecturer in Accountancy department
Miss Siriporn Sawangarreerak
Lecturer in Accountancy department
Mrs. Suwatjana Thammachot
Lecturer in Accountancy department
Miss Saiphit Satjawisate
Lecturer in Accountancy department (Study leave)
Mr. Watcharawat Promma
Lecturer in Accountancy department
Mrs. Praphada Srisuwan
Lecturer in Accountancy department
Facebook Comments