หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Finance


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Finance)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ใฝ่รู้ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาในระดับสูง สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
2. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้
4. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพผ่านระบบสหกิจศึกษา


แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน งานด้านการธนาคาร งานด้านการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงิน และงานวางแผนการเงิน เป็นต้น รวมทั้งการประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวแบบ Startup หรือ
การนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว


แนวทางการศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน เน้นให้บัณฑิตนั้นสามารถค้นคว้าและทำวิจัยได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400 บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
  157 credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  40 credits
  1.กลุ่มวิชาภาษา 20 credits
  2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 credits
  3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 credits
  4.กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 credits
  5.กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4 credits
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
    credits
2. หมวดวิชาเฉพาะ
  109 credits
  1.กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 44 credits
  2.กลุ่มวิชาเอก 48 credits
  3.กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 credits
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  8 credits
Facebook Comments