สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Business Management and Finance in Digital Era


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)  ชื่อย่อ บธ.บ.(การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Business Management and Finance in Digital Era) ชื่อย่อ B.B.A. (Business Management and Finance in Digital Era)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล มุ่งมั่นที่จะผลิต บัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ใฝ่รู้ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาในระดับสูง สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านระบบสห กิจศึกษา ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับ สภาพความเป็นจริงของสังคมได้


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน

2. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้

4. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพผ่านระบบสหกิจศึกษา


แนวทางประกอบอาชีพ

1. ผู้ประกอบธุรกิจอิสระ

2. นักลงทุนอิสระ

3. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/พนักงานสถาบันการเงิน

4. นักวิเคราะห์โครงการลงทุน

5. พนักงานองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

6. นักพัฒนาองค์กรและวางแผนกลยุทธ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400 บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
 153credits
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 40credits
 1. กลุ่มวิชาภาษา1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
20credits
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  8credits
 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8credits
 4.กลุ่มวิชาบูรณาการ 4credits
 5.กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4*credits
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
 105credits
 1.กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48credits
 2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
40credits
 3.กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17credits
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 8credits
Facebook Comments