หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผ่านการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความชำนาญในทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับทักษะด้านภาษา การคิดคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประกอบอาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป อีกทั้งสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับสากล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมนำความรู้ในวิชาทางบัญชีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบัญชี สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน หรือ อาชีพอิสระ สามารถประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้วางระบบบัญชี ผู้ทำบัญชี นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวิจัย


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
  หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 129 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 36 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 

สมัครเรียนกับเรา Click

Facebook Comments