สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ชื่อหลักสูตร มคอ2

ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผ่านการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความชำนาญในทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับทักษะด้านภาษา การคิดคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประกอบอาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป อีกทั้งสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับสากล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมนำความรู้ในวิชาทางบัญชีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ทั้งหมด 18 ข้อ โดยแบ่งตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO1 มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
PLO2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
PLO3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
PLO4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
2) ด้านความรู้
PLO5 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
PLO6 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
PLO7 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
PLO8 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านทักษะทางปัญญา
PLO9 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
PLO10 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
PLO11 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO12 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
PLO13 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
PLO14 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
PLO15 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO16 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
PLO17 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
PLO18 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ


แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบัญชี สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน หรือ อาชีพอิสระ สามารถประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้วางระบบบัญชี ผู้ทำบัญชี นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวิจัย


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร20 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์12 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย4 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4* หน่วยกิต
 หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
2. หมวดวิชาเฉพาะ129 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ36 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ56 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก12 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา25 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี8 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพิ่มเติม

Facebook Comments