วิจัย/บริการวิชาการ

               สำนักวิชาการจัดการมีความโดดเด่นทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี โลจิสติกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน การพัฒนาธุรกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
               สำนักวิชาการจัดการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 37 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นแหล่งรวมนักวิจัยที่มีศักยภาพและความพร้อมในการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ นำไปสู่การเป็นต้นแบบของการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและต่างประเทศ
               งานวิจัยและการบริการวิชาการของเรา สามารถสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ สร้างแบรนด์ 4.0 พัฒนาคุณภาพบุคลากร มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ บนความแตกต่างของวัฒนธรรม ไปจนถึงการชี้แนะเชิงนโยบายในระดับประเทศ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

ภาพการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย โมเดลที่ชุมชนใช้สอนนักศึกษาเป็นผลผลิตจากการวิจัย

 

 

Facebook Comments