สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
Previous
Next

โครงการวิจัย

 1. โครงการ : Consumer Motivations Affecting Thai-boxing Tourism in Thailand                                     นักวิจัย : Mr. Vikram Rajendra                                                                                    
 2. โครงการ : แนวทางการพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวสีเขียวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นักวิจัย : อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
 3. โครงการ : การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้นโยบายธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น
  นักวิจัย : อาจารย์ วชรวรรษ พรหมมา, รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 4. โครงการ : A purchasing strategy framework and its implication to category management in procurement: A case study of Khanom Electricity Generating Company
  นักวิจัย : อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี
 5. โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะเสริมข้าวหมากข้าวเหนียวดำและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น,อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
 6. โครงการ : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืน
  นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง,อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
 7. โครงการ : Teacher Effects on Executive Function Skills of Early Childhood Students
  นักวิจัย : อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์,รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

ทุนวิจัย

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ

กิจกรรมวิจัย

โครงการ การยื่นขอตำแหน่งวิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติระดับพื้นฐานสำหรับการวิจัย" ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet) 
เสวนาออนไลน์ในงาน CMRI Virtual Open House หัวข้อ "ทำความรู้จัก CMRI ผ่านนักวิจัย: ความท้าทายในยุค new normal" ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านทาง Online: MS Team
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ ห้อง AD 3501 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร
INNODOCT
Facebook Comments