Previous
Next

Researches งานวิจัย

 1. Project : Consumer Motivations Affecting Thai-boxing Tourism in Thailand                                    Researcher : Mr. Vikram Rajendra                                                                                    
 2. Project : แนวทางการพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวสีเขียวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Researcher : อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
 3. Project : การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้นโยบายธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น
  Researcher : อาจารย์ วชรวรรษ พรหมมา, รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 4. Project : A purchasing strategy framework and its implication to category management in procurement: A case study of Khanom Electricity Generating Company
  Researcher : อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี
 5. Project : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะเสริมข้าวหมากข้าวเหนียวดำและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Researcher : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น,อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
 6. Project : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืน
  Researcher : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง,อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
 7. Project : Teacher Effects on Executive Function Skills of Early Childhood Students
  Researcher : อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์,รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

Publications ผลงานตีพิมพ์

 1. Title : The potential of palm oil production as a pathway to energy security in Thailand.                        Author : Pranee Nutongkaewa,Jompob Waewsakb*,Warangkhana Riansut,Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon(2019).                                                                                                                SourceSustainable Energy Technologies and Assessments.35(2019).189-203.                                Best Quartile : Scopus (Q1)
 2. Title : Dynamic knowledge management capability and strategic intuition of Thai entrepreneurs.    Author : Jaturon Jutidharabongse,Somnuk Aujirapongpan*and Supit Ritkaew(2020).                          Source : ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. 7(4),2955-2966.                                    Best Quartile : Scopus (Q1).
 3. Title : THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON THE INTEGRATED FINANCIAL REPORTING AND INVESTMENT RISK OF THAI LISTED COMPANIES.                                              Author : Sarapee Chanatup,Somnuk Aujirapongpan and Supit Ritkaew(2020).                            Source : Entrepreneurship and Sustainability. 7(4),2818-2831.                                                                  Best Quartile : Scopus (Q1).   
 4. Title : Effects of a Workplace-Based Virtual-Run Intervention Among University Employees.
  Author : Apichai Wattanapisit*, Waluka Amaek, Watcharawat Promma ,Phatcharawadee Srirug                ,Uchane Cheangsan,Satit Khwanchum ,Wattana Chadakorn ,Kanittha Eardmark and Narumon Chadakorn(2020).
  Source : INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH. 17(8),2745.
  Best Quartile : ISI (Q1).
 5. Title : Multi-objective Decision Model for Green Supply Chain Management.
  Author : Chanchaichujit, J., Balasubramanian, S. Shukla, V.(2020).
  Source : Cogent Business & Managemen. 7(1).
  Best Quartile : Scopus Q2.
 6. Title : Expectations and Satisfaction of Tourists towards Tourist Destinations Driven by the Philosophy of Sufficiency Economy.
  Author : Jintanee Ru Zhue , Chawapong Nui Suk and Neeranart Kaewpraseart Rakhangthong(2020).
  Source : International Journal  of Innovation, Creativity and Change. 14(2),1260-1279.
  Best Quartile : Scopus Q2.
 7. Title : Strategic Intuition Development in Human Resources for Talents: A Case Study of a Thai Social Context.
  Author : Somnuk Aujirapongpana* Yaninee Songkakorn , Sirichai Deelers , Supit Ritkaew , Jaturon Jutidharabongsec.(2020).
  Source : International Journal of Innovation, Creativity and Change. 14(2),547-560.
  Best Quartile : Scopus (Q2).
 8. Title : Offshore wind power assessment on the western coast of Thailand.
  Author : Montree Ranthodsang , Jompob Waewsak*, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon(2020).
  Source : Energy Reports Volume. 6(2020),1135-1146.
  Best Quartile : Scopus (Q1).
 9. Title : Assessment of hybrid, firm renewable energy-based power plants: Application in the southernmost region of Thailand
  Author : Jompob Waewsak , Shahid Ali , Warut Natee , Chuleerat Kongruang , Chana Chancham and Yves Gagnon(2020).
  Source : Renewable and Sustainable Energy. 130(2020).
  Best Quartile : Scopus (Q1).
 10. Title : A systematic literature review on the benefit-drivers of RFID implementation in supply chains and its impact on organizational competitive advantage.
  Author : Chanchaichujit, J.,  Chanchaichujit, J., Balasubramanian, S. & Ng. C. (2020).
  Source : Cogent Business & Management . 1(7),
  Best Quartile : Scopus (Q2).
 11. Title : Ultrasound-assisted extraction of collagen from clown featherback (Chitala ornata) skin: Yield and molecular characteristics.
  Author : Supatra Karnjanapratum , Tanyamon Petcharat , Soottawat Benjakul and Sitthipong Nalinanon(2020).
  Source : Journal of the Science of Food and Agriculture. 101(2),648-658.
  Best Quartile : ISI (Q1).
                                                

Academic Services บริการวิชาการ

 1. Project : โครงการ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก                                                                            Researcher : ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์                                                                                    Research Grant by : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)             
 2. Project : โครงการ พัฒนาทักษะการประกอบด้านบัญชีและการเงินกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                Researcher : ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช                                                                                      Research Grant by :  กรมชลประธาน (ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
 3. Project : โครงการ การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน ทางเลือกในการบริหารจัดการและความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  Researcher : ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
  Research Grant by : เทศบาลเมืองทุ่งสง

ปฏิทินกิจกรรม Upcomming Activities

 • โครงการ การยื่นขอตำแหน่งวิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติระดับพื้นฐานสำหรับการวิจัย” ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet) 
 • เสวนาออนไลน์ในงาน CMRI Virtual Open House หัวข้อ “ทำความรู้จัก CMRI ผ่านนักวิจัย: ความท้าทายในยุค new normal” ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านทาง Online: MS Team
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ ห้อง AD 3501 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

Research Grant ทุนวิจัย

Research Activities กิจกรรมวิจัย

Journal Journey Phrase II
Journal Journey Phrase I
INNODOCT
Facebook Comments