ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอน UKPSF ระดับ Fellow

(UK Professional Standards Framwork)

จาก Advance HE ประเทศอังกฤษ

พ.ศ 2564 : อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอน UKPSF ระดับ Fellow

(UK Professional Standards Framwork)

จาก Advance HE ประเทศอังกฤษ

พ.ศ 2564 : อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช

คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับผลการประเมินการสอน “ระดับชำนาญพิเศษในการสอน”

พ.ศ 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริโสภา จุนเด็น

คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับผลการประเมินการสอน “ระดับชำนาญพิเศษในการสอน”

พ.ศ 2564 : อาจารย์ปวิธ ตันสกุล

คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับประกาศนียบัตรการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF

พ.ศ 2564 : อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับประกาศนียบัตรการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF

พ.ศ 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับประกาศนียบัตรการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF

พ.ศ 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

คำประกาศเกียรติคุณ

ได้รับประกาศนียบัตรการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF

พ.ศ 2564 : รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับผลการประเมินการสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 “ระดับดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2564 : อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

พ.ศ 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา แช่มช้าง

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับรางวัล การสอนระดับ “ดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ประภาดา ศรีสุวรรณ

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับรางวัล การสอนระดับ “ดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับรางวัล การสอนระดับ “ดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2563 : อาจารย์ อลิศรา สระโมฬี

คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับรางวัล การสอนระดับ “ดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

 คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับรางวัล การสอนระดับ “ดีเยี่ยม” 

พ.ศ 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ

 คำประกาศเกียรติคุณ

 

ได้รับรางวัล “ดีเด่น” การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

พ.ศ 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริโสภา จุนเด็น

 คำประกาศเกียรติคุณ

 

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี

  คำประกาศเกียรติคุณ

 

ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอน UKPSF ระดับ Fellow

(UK Professional Standards Framwork)

จาก Advance HE ประเทศอังกฤษ

พ.ศ 2563 : อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

  คำประกาศเกียรติคุณ

 

ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอน UKPSF ระดับ Fellow

พ.ศ 2563 : อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล

  คำประกาศเกียรติคุณ

 

ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2559: อาจารย์ ดร. รุ่งรวี  จิตภักดี 

 คำประกาศเกียรติคุณ

 

ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  พ.ศ. 2553: อาจารย์สุขุมาล  กล่ำแสงใส     

  คำประกาศเกียรติคุณ

 

ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2549: ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์ 

 คำประกาศเกียรติคุณ   

 

ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2547: รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์  

คำประกาศเกียรติคุณ   

Facebook Comments