ผลงานอาจารย์

ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2559: อาจารย์ ดร. รุ่งรวี  จิตภักดี 

คำประกาศเกียติคุณ

 

  พ.ศ. 2553: อาจารย์สุขุมาล  กล่ำแสงใส     

  คำประกาศเกียรติคุณ   

 

พ.ศ. 2549: ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์ 

 คำประกาศเกียรติคุณ   

 

พ.ศ. 2547: รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์  

คำประกาศเกียรติคุณ   

Facebook Comments